Regulamin sklepu

1.DEFINICJE:

* Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
* Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której kupujący może założyć w sklepie swoje indywidualne konto.
* Kupujący – każdy podmiot kupujący w sklepie.
* Strona internetowa sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi sprzedawca prowadzi sklep internetowy działające w domenie www.

* Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między klientem a sprzedawcą.

2.KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ:

Adres pocztowy: ul. Szafirowa 57K/9 44-121 Gliwice

Adres e-mail: kontakt@pomalovane-bialystok.pl

Telefon: 600 247 006

3.ZAKUPY W SKLEPIE:

1.  Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w sklepie:

    cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

2.  Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w sklepie.

3.  Następnie kupujący wybiera z dostępnych w sklepie:

   – sposób dostawy towaru (tylko kurierem),

   – metodę płatności za zamówienie (PayU lub przelew tradycyjny),

   -podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

4. Realizujemy zamówienia tylko na terenie Polski.

5. Dostawa tylko za pośrednictwem kuriera, koszt wysyłki jest stały i wynosi: 13,55zł.

6. Nie realizujemy zamówień za pobraniem.

7. Jeżeli kupujący chce otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest do wpisania niezbędnych informacji takich jak dane firmy oraz NIP w polu ,,Uwagi do zamówienia”.

8.  Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez kupującego.

9.  Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedawcą.

10.  Sprzedawca przekaże konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

11.   Kupujący może zarejestrować się w sklepie tj. założyć w nim konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji, poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

4.PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można zapłacić przelewem PayU oraz przelewem tradycyjnym na nr konta bankowego: 

Pomalovane Aneta Kądzior
ul. Szafirowa 57K/9

44-121 Gliwice

51 1090 2590 0000 0001 4668 3934

 

5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2.Termin realizacji zamówienia wskazany jest w sklepie.

3.Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

4.W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

5.Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.

6.W przypadku wybrania odbioru osobistego przez kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

7.W przypadku niepodjęcia przez kupującego zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie (np. wskazanie nieprawidłowego adresu, odmowa odbioru przesyłki i inne) kupujący ponosi koszty zwrotu przesyłki z zamówieniem do sprzedawcy.

8.Kupujący może zwrócić się do sprzedawcy o ponowne wysłanie nieodebranego towaru. W takiej sytuacji do pierwotnej wartości zamówienia i dostawy doliczona zostanie kupującemu należność za kolejne wysłanie towaru.

6.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

*Określone w niniejszym punkcie prawo odstąpienia od umowy przysługuje tylko Klientom będącym konsumentami zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).
*Mają Państwo, tj. Klienci będący konsumentami, prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni.

*Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

*Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.

*Sprzedający niezwłocznie potwierdzi konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

*Zgodnie z art. 38 pkt 5) ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

*Sprzedający zobowiązany jest przyjąć od konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

7.SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

*Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (na adres: Pomalovane ul. Czysta 16 lok. L5 15-463 Białystok ), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

*Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednio koszty zwrotu rzeczy.
*Jeżeli z powodu wady rzeczy konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

8. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

*Administratorem danych osobowych przekazanych przez kupującego podczas korzystania ze sklepu jest sprzedawca.

1. Dane osobowe kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w sklepie.

9.POSTANOWIENIE KOŃCOWE

*Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez klienta będącego Przedsiębiorcą